92028
London Euston
29 September 2018


picture: Jamie Clayton